• Vitajte na stránkach našej školy
    • Aktuálne informácie pre rodičov
    • Na tejto stránke sa snažíme poskytovať čo najaktuálnejšie informácie.
  • Mikuláš v našej škôlke

   *FOTOALBUM*

  • Divadlo Oscar

   *FOTOALBUM*

  • Keď tvoríme MY

   *FOTOALBUM*

  • Divadelné predstavenie Luskáčik

   *FOTOALBUM*

  • KOLOTOČE

   Detičky ďakujú obci za možnosť sa povoziť na kolotočoch!

   * FOTOALBUM *

  • Október so sovičkami

   * FOTOALBUM *

  • Návšteva Notového Dannyho v MŠ

   *FOTOALBUM*

  • Jesenná tvorba

   * FOTOALBUM *

  • Bezpečne v MŠ 2022

   *FOTOALBUM*

  • Jeseň v našej

   * FOTOALBUM *

  • Predškoláci odštartovali nový školský rok plný energie, elánu, zábavy a chuti do práce a vzdelávania ....

   * FOTOALBUM *

  • Prvé dni v novom školskom roku 2022/2023 sú úspešne za nami

   Všetci sa tešíme a škôlkarom prajeme veľa dobrých kamarátov, krásnych zážitkov, veľa nových vedomostí a skúseností.

   Vaše pani učiteľky

   * FOTOALBUM *

  • Pozvánka na podujatie 

  • Informácia k poskytovaniu dotácií na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa

   Dotáciu na stravu je možné poskytnúť:

   • v zmysle § 4 ods. 3 písm. b) zákona o dotáciách na dieťa, ktoré navštevuje MŠ alebo ZŠ a žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi (ďalej len „dieťa v HN“) alebo ktorej príjem za posledných šesť mesiacov predchádzajúcich dňu podania žiadosti o poskytnutie dotácie je najviac vo výške životného minima (ďalej len „dieťa v ŽM“)
   • v zmysle § 4 ods. 3 písm. c) zákona o dotáciách na dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník MŠ alebo ZŠ a žije v domácnosti, v ktorej si ani jeden člen domácnosti neuplatnil na toto dieťa nárok na daňový bonus na dieťa, ktoré nedovŕšilo 15 rokov veku podľa zákona č. 595/2003 o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „dieťa bez daňového bonusu“); táto skutočnosť sa žiadateľovi podľa § 4 ods. 4 preukazuje čestným vyhlásením V prípade, ak rodičia tejto vekovej kategórie detí majú nárok na uplatnenie si daňového bonusu (v sume 70 eur mesačne), tento bonus je pre nich výhodnejší ako dotácia na stravu (ak by sa dieťa zúčastnilo vyučovania 20 dní v mesiaci, dotácia na stravu by bola vo výške 26 eur mesačne). Súbeh poberania tohto daňového bonusu a dotácie na stravu podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona o dotáciách nie je možný

   Súbeh poskytovania daňového bonusu na dieťa do 15 rokov  veku a dotácie na stravu je však možný, ak je dotácia poskytovaná z titulu, že ide o dieťa, ktoré navštevuje MŠ/ZŠ, kde je najmenej 50% detí z domácností, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi (§ 4 ods. 3 písm a) zákona o dotáciách), alebo v zmysle § 4 ods. 3 písm. b) zákona o dotáciách ide o dieťa, ktoré žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v HN alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima.

   V tejto súvislosti žiadame rodičov alebo fyzickú osobu, v ktorej starostlivosti dieťa je  a spĺňa podmienky na poskytovanie dotácie na stravu, aby v termíne do 01.08.2022  predložili:

   • potvrdenie, že ide o dieťa v HN,
   • potvrdenie, že ide o dieťa v ŽM,
   • čestné vyhlásenie o neuplatnení si nároku na daňový bonus.

   V prípade otázok kontaktovať p. Šrankovú 0910 134 427

  • Rozlúčka s predškolákmi

   *FOTOALBUM*

   Veľa šťastia v škole smiley

  • Výlet Bojnice

   *FOTOALBUM*

  • Návšteva Družstva Veľký Lapáš

   * FOTOALBUM *

  • Deň detí v našej MŠ

   * FOTOALBUM *

    

  • Poďakovanie

   Kolektív MŠ spolu s detičkami ďakuje študentom Strednej zdravotníckej školy v Nitre, ktorí uskutočnili zbierku a venovali našej škôlke 40 kníh a pexesá smiley

   ĎAKUJEME !

  • Deň Zeme

   * FOTOALBUM *

  • Deň vody

   * FOTOALBUM *

  • Veľká noc v malej triede

   * FOTOALBUM *

  • Z rozprávky do rozprávky a Zvieratká z dvora

   * FOTOALBUM *

  • Veľkonočné tvorenie

   *FOTOALBUM*

  • Na gazdovskom dvore

   *FOTOALBUM*

  • Divadlo Danka a Janka

   *FOTOALBUM*

  • Moje ruky objavujú, Čím budem a Malí kuchári

   * FOTOALBUM *

  • Vesmír očami detí

   *FOTOALBUM*

    

   • Poďakovanie

   • Kolektív MŠ spolu s detičkami ďakuje sponzorovi Robson Autocentrum za finančný dar smiley

    • Starostlivosť o zvieratká v zime a O dvanástich mesiačikoch

    • Vianočná besiedka

    • Šťastné a veselé Vianoce Vám praje kolektív MŠ Veľký Lapáš

  • Vianočná besiedka

   * Fotoalbum *

  • Vianočné prípravy

   * Fotoalbum *

    

  • MIKULÁŠ V MATERSKEJ ŠKOLE

   * FOTOALBUM *

   • MOJE TELO ..... BACIL EMIL .....

   • S novým týždňom sme sa prehupli do novej témy týždňa: ,,Moje telo“. Deti sa oboznámili s témou týždňa. Pozorovali a pomenovali základné pozorovateľné časti  ľudského tela(hlava, oči, uši, nos ...)Na pracovných listoch si precvičili grafomotoriku – vlnky, rovné čiarky. Poznatky si upevnili básňou ,,Moje telo“. Naučili sme sa hru ,,Hlava, ramená, kolená, palce ... Po prečítaní básne rozoberali jej obsah. Deti v rámci výtvarnej činnosti s tvarom na ploche spájali časti obrázkov lepením – vytvárali z obrázkov ľudské telo. V skupinkách vytvárali pomocou stavebníc siluety postáv svojich spolužiakov. Určovali  postupnosť od najmenšej po najväčšiu postavu. Menšie deti následne skladali postavu ľudského telo formou dreveného puzzle. Opisovali základné fyziologické funkcie ľudského tela – dýchanie, trávenie, pohyb, krvný obeh. Počúvali tlkot srdca na PC, pozorovali prácu pľúc. Oboznámili sa so zmyslovým vnímaním. Na základe kartičiek identifikovali časti ľudského tela, identifikovali prvé písmeno v slove, správne priraďovali druh zmyslového vnímania k vyobrazenej veci na kartičkách. Spoločnou prácou obkresli spolužiaka, správne uložili - dolepili časti  vnútorných orgánov.

    V nasledovnom týždni deti nadviazala na ľudské telo témou ,,Bacil Emil“. Oboznámili sa s tému týždňa, na základe prezentácie deti viedli rozhovor s učiteľkou, identifikovali typické znaky ochorenia a zdravia. S pomocou učiteľky si vysvetlili čo je choroba, rozdiel medzi tým keď sú zdraví a keď sú chorí. Pracovali s pracovným zošitom – grafomotorika – 4. ročný – vodorovné čiary, vertikálne línie, 5-6 ročný – kruhové a vertikálne línie. Naučili sa básničku Bacil Emil. Zahrali sme sa hru ,,Zavolajte pána doktora“ – deti si vyskúšali úlohu pacienta, telefonicky vysvetľovali  doktorovi čo im je, ako sa volajú, kde bývajú. Hovorili sme o tom, aké číslo vytočiť v prípade pomoci. Dramatizovali sme pomocou príbehu Bacil Emil, špina Nina, kde si zahrali rôzne úlohy. V rámci námetovej hry ,, Malý záchranári“ si vyskúšali úlohu doktora, záchranára – obväzovali pacientov, fixovanie zlomenín a pod. Oboznámili sa s obsahom lekárničky, čo k čomu slúži. Preberali sme tému ,,Zúbky“. Rozprávali sme sa o prevencii proti zubnému kazu, vyrobili sme si dva veľké zúbky, priraďovali potraviny na zdravý zúbok a chorý zub, určovali kde ja viac a kde je menej, prípadne rovnako. Precvičili si grafomotoriku formou PL. Na základe vopred určeného čísla priraďovali deti ,,chýbajúce zúbky na papier“... prilepovali ich na predkreslenú tvár, určovali počet. Dievčatá vyrábali pohár s čajom – vyfarbovali vodovými farbami. Chlapci vystrihovali, lepili ruku na farebný papier, dorábali vodu zo sáčku...  dotvárali efekt umývania rúk.

    FOTOALBUM *
     
   • Lesné zvieratká

   •       Tento týždeň sme  spoznali rôznorodé živočíchy v lese. Deti pracovali s obrázkami zvierat, určovali počet slabík a prvú hlásku. Písmená hľadali a priraďovali k zvieratám. Pre deti sme mali pripravenú prezentáciu, najviac ich zaujali zvuky zvierat. Hádali, ktoré zvieratko počujú. Ukázali sme si, aké stromy rastú v lese. Pracovali s encyklopédiou. Pomocou piesne „Pôjdeme my do lesíka“ sme sledovali pravidelnú rytmizáciu textu, hrali na hudobných nástrojoch. Dotvárali sme maľbu ježka, obkresľovali svoje ruky, strihali, maľovali, lepili. Vyskúšali sme si tak novú techniku maľby a zdokonalili jemnú motoriku. S veveričkami sme nazbierali košík orieškov, deti určovali počet orieškov, priraďovali čísla. Zopakovali sme si pravú/ľavú orientáciu, pozorovali, do ktorej strany ide ježko. Počas týždňa sa naučili novú pohybovú hru „Lezie ježko, lezie v lese. Cvičili s riekankou „Už sme v lese, tu sú stromy.“

    * FOTOALBUM *

  • V OVOCNOM SADE

   * FOTOALBUM *

  • FAREBNÁ JESEŇ

   Koncom septembra a začiatkom októbra sme sa pomaličky prehupli do ďalšieho ročného obdobia - ,,JESENE“. Deti sa formou edukačných aktivít oboznámili s jeseňou, jej znakmi, rozprávali sme sa o zmenách počasia, hovorili sme si o ročných obdobiach. Formou prezentácie – Spoznávame jeseň tvorili vety, odpovedali na otázky, učili sa báseň ,, Farebná jeseň“.  Oboznamovali sa s prírodnými materiálmi ako listy, konáriky, gaštany, vyrábali rôzne farebné obrazce miešaním farieb a spájaním časti obrázkov (nalepovanie listov), dramatizovali rozprávku O repe. Usporadúvaním predmetov podľa postupnosti na základe predlohy (listy zo stromu), správne priraďovali čísla (počty) k obrázkom. Pracovali s pracovnými zošitmi, kde precvičovali grafomotoriké  zručnosti a rozvíjanie pozornosti.

   * FOTOALBUM *

    • Stretnutie s príslušníkmi polície

    • Dňa 4.10. 2021 sme mali v MŠ návštevu. Prišli páni policajti z Okresného riaditeľstva PZ v Nitre. Oboznámili deti s činnosťou polície. Zábavnou formou priblížili svoju prácu, poukazovali, aké pomôcky pri nej používajú. Deti mali radosť, pretože si mohli tieto pomôcky vyskúšať.  Na školskom dvore ich čakalo prekvapenie. Deťom predviedli služobného psa. Mali možnosť nahliadnuť do auta a popozerať, ako psíkov prevážajú.

     Najväčšiu radosť však mali z toho, že mohli vyskúšať vysielačku a povoziť sa v policajnom aute.  Ďakujeme Kpt. Mgr. Ivete Matejovej, ppor. Martinovi Halásovi ( OR PZ v NR) a npor. Jurajovi Pulovičovi, vedúcemu oddelenia služobnej kynológie v NR, za návštevu, poučný výklad a tešíme sa na ďalšie stretnutie.

     * FOTOALBUM *

   • Bezpečne v MŠ a okolí

   • Deti v materskej škole sa v posledných dňoch učili o bezpečnosti na ceste. Prostredníctvom edukačných aktivít sa oboznámili s dopravnými značkami. Vystrihovali ich, lepili a dotvárali kresbami. Naučili sa pravidlá cestnej premávky. Dramatizovali rôzne situácie z ciest, vhodné aj nevhodné. Naučili sa bezpečne pohybovať po chodníku a prechádzať cez cestu. Získali prehľad o tom, aké možné nebezpečenstvo na nich číha v cestnej doprave, ako sa mu vyvarovať a zabezpečiť tak svoju bezpečnosť. Počítali dopravné prostriedky a spievali pieseň: „Pozor deti, pozor deti, auto cestou rýchlo letí.“

    * FOTOALBUM *

  • Rozlúčková slávnosť

   Napriek tomu, že uplynulý školský rok 2020/2021 bol celý netradičný a veľmi náročný pre všetkých, ani sme sa nenazdali a dočkali sme sa jeho konca. Rozlúčili sme sa s predškolákmi z triedy Sovičky. Počas slávnostného aktu rozlúčky deti zaspievali rozlúčkovú pieseň a odzneli básne a príhovory riaditeľky školy, učiteliek a rodičov. Deti sa v triedach rozlúčili s mladšími kamarátmi a  pri slávnostne prestretom stole sa občerstvili. Na záver deti čakalo prekvapenie. O zábavu sa postarala SIMONA HUDÁKOVÁ - SIMSALALA.

   Detičkám želáme veľa úspechov v škole, nech sa im v živote iba darí.

   V mene celej Materskej školy by sme sa chceli poďakovať pánovi Danielovi Krajčovi, ktorý Materskej škole daroval finančný dar na realizáciu rozlúčkovej slávnosti.

   Ďakujeme aj rodičom predškolákov, ktorí zabezpečili krásne torty a ostatné občerstvenie.

   Ďakujeme

   * FOTOALBUM *

   • Odnášanie tabla a rozlúčka predškolákov

   • Naše najstaršie deti, ktoré sa lúčili s materskou školou, odnášali svoje rozlúčkové tablo do výkladnej tabule v obci. Deti si budú iste pamätať tento pekný deň. V septembri do 1. triedy nastúpi Lara Čerešňáková, Jakub Šrank, Alana Katunská, Sofia Šranková, Alexandra Caletková a Lea Hrnčárová.

    Materská škola je pre deti základ do ďalších vzdelávacích inštitúcií aj do života. Každý predsa vie, že všetko, čo potrebuje pre život, sa naučil v materskej škole.....

    Milé deti prajeme Vám krásne prežitie prázdnin, veľa krásnych chvíľ s rodičmi, starými rodičmi, kamarátmi a aby ste na nás a našu MŠ nezabudli.

    ❤TEŠÍME SA NA VÁS V NOVOM ŠKOLSKOM ROKU ❤

   • Remeslá a profesie

   •    Deti spoznávali niektoré tradičné remeslá a ich pracovnú náplň, vyjadrovali svoje predstavy čím chcú byť a prečo, učili sa spoločensky správať ( pozdraviť, poprosiť, poďakovať), rozvíjali základné zručnosti ( pomoc v domácnosti pri upratovaní, pečení, pri montovaní).

       Pri hrách napodobňovali lekárov, remeselníkov, upratovačky, šoférov, hasičov, kuchárov, kaderníčky. Vyrobili si kuchárske čiapky, hádali hádanky, kreslili postavu, naučili sa básničku o povolaniach, spievali pieseň od M. Jaroša, vyriešili bludiská, zopakovali si čísla v rôznych aktivitách, rozvíjali grafomotorické zručnosti.

       V rámci témy „Remeslá a profesie“ spoznávali prácu ľudí aj v našom okolí.

    * FOTOALBUM *

   • Od semienka k rastlinke

   • V téme ,,Od semienka k rastlinke“ sa deti zameriavali na učenie prostredníctvom zážitku, kedy boli deti priamymi účastníkmi činnosti a ovplyvňovali jeho následný dej. Deti sa najprv o téme oboznámili teoreticky. Učili sa spoznávať jednotlivé fázy rastu a pestovania rôznych rastlín, kvetov, obilnín a pod. Následne sa svoje teoretické poznatky učili preniesť do praxe. Každé dieťa malo k dispozícií svoje provizórne políčko vo forme dvoch veľkých kvetináčov, a záhradných rašelinových kvetináčov. Do veľkých kvetináčov deti sadili malé cibuľky, do rašelinových kvetináčov siali semiačka pažítky a mäty. Zážitkové učenie ukončili presadením krásnych črepníkových kvetín ,,Gardenia jazmínovitá“, ktorými následne obdarili svoje maminky k blížiacemu sa ,,Dňu matiek“. Spoločne s deťmi sme sa o sadeničky starali polievaním a pozorovali sme ich rast.

    * FOTOALBUM *

  • Krásny Deň matiek

    • MAMIČKE - malá trieda

     Milá mamička,
     nech Ti tento deň prinesie toľko šťastia a radosti,
     koľko lásky ty sama rozdávaš svojim najbližším po celý čas!
     Prajem Ti krásny Deň matiek.

    • MAMIČKE - veľká trieda

     Milá mamička,
     nech Ti tento deň prinesie toľko šťastia a radosti,
     koľko lásky ty sama rozdávaš svojim najbližším po celý čas!
     Prajem Ti krásny Deň matiek.

   •               Deň Zeme

   • Ochrana prírody, separácia odpadu

    Našim cieľom počas tohto týždňa bolo vzbudiť záujem detí ochraňovať prírodu, poukázať na nešetrný vzťah k prírode a životnému prostrediu, viesť deti k ochrane prírodných zdrojov.

    Vyjadrili si svoj postoj ako sa správať k prírode. Rozvíjali sme environmentálne povedomie detí tvorivým a hravým spôsobom. Naučili sme sa čo je to separácia odpadu, triedili sme odpad. Naučili sa ako chrániť prírodu a starať sa o ňu, a tak zveľaďovať životné prostredie.

    * FOTOALBUM *

               

    22.4. 2021 sme si pripomenuli "Deň Zeme." Deti výtvarne a pracovne  stvárnili prírodu a našu planétu. Kreslili, rozprávali o prírode, rastlinkách, zvieratkách a živočíchoch. Deň Zeme v materskej škole bol dňom veselej nálady, rôznych hier a pracovných aktivít.

   • Sadenie rastlín

   • Poďakovanie záhradníctvu MIKAGARDEN

    Veľmi pekne ďakujeme záhradníctvu Mikagarden za rastlinky a kvety, ktoré nám darovali. Všetky deti sa tešili, rastliny sme spolu zasadili a skrášlili priestory našej škôlky.

    * FOTOALBUM *

            

    Deti a pani učiteľky z MŠ Lapášik - Veľký Lapáš

   • Na gazdovskom dvore

   • V rámci prezentácie ,, Na gazdovskom dvore“ sa deti oboznámili s domácimi zvieratkami. Rozprávali sme si o tom, aký z nich máme úžitok, aké zvuky vydávajú,  ako sa volajú ich mláďatká. Tieto a ďalšie vedomosti si upevnili prostredníctvom prezentácie, básní a hádaniek, priraďovaní kartičiek podľa správnosti. V pracovných listoch si overili svoje zručnosti pri dopĺňaní, počítaní, strihaní a priraďovaní. Spievali pesničku ,,Na dvore  býva sliepočka naša ... „  Vyrábali ovečku z papiera ktorú dotvorili pukancami, stavali farmu zo stavebníc, spoločnou prácou vytvorili ,,Gazdovský dvor“.

    * FOTOALBUM *

   • Vesmír očami detí

   • Počas celého týždňa sme sa venovali tejto zaujímavej téme.

    S deťmi sme sa rozprávali o planétach, kozmonautoch, vesmírnych staniciach, raketách a ďalších veciach, ktoré súvisia s vesmírom.

    Vyrobili sme si rakety, namaľovali slnečnú sústavu, spievali sme si pesničky, recitovali básničky o našej Zemi, počítali a skúmali sme hviezdy a robili veľa ďalších aktivít.

    ...

    * FOTOALBUM *

     

   • Odhlasovanie stravy - 037 7879 819


   • Prihlásiť sa na stravovanie alebo odhlásiť sa zo stravovania je potrebné najneskôr do 14:00 hod. v predchádzajúci pracovný deň, na tel. č.: 037/7879819. 

    Z dôvodu dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov pre školské stravovanie (napr. Zásady správnej výrobnej praxe - HACCP a pod.) nie je možné odhlásiť stravu ráno v daný stravovací deň.

    V prvý deň choroby dieťaťa je možné neodhlásenú stravu odobrať do obedára v čase od 11:45 - 12:00 hod., v Materskej škole Veľký Lapáš, po telefonickom dohovore na tel. 0903/547840. 

    Stravník uhrádza plnú výšku príspevku na stravovanie. Ďalšie dni neprítomnosti dieťaťa na výchovnovzdelávacom procese v materskej škole je potrebné dieťa zo stravovania včas odhlásiť.

    Za neodobratú alebo včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.

  • Aktuálny dátum a čas

   Sobota 10. 12. 2022
  • Počítadlo návštev

   Počet návštev: 36343
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje